Super güýçlendiriji

Gysga düşündiriş:

1.PET çüýşäniň üflenmegine, turbageçirijiniň basyş synagyna, azyk, derman we beýleki pudaklara üns beriň.
2. Görnüş dizaýnynyň täze nesli, täze gurluş we durnukly hil.
3. Doly möhürlenen suwuk sowadylan motor jaýy, IP55 gorag koeffisiýenti.
4.IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi kabul edilýär we tizligi müşderiniň talaplaryna görä erkin üýtgedip bolýar.
5.Koksial geçiriş tertibi has ýokary geçiriş netijeliligi we nol geçiriş netijeliligini ýitirmek bilen kabul edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

1

HIGHokary basyşlar

2

ELEKTRIK Maşyn

3

Turbage

4

Dolandyryş paneli

5

BOLAN GÖRNÜŞ

6

Howa gämisi

7

GYSGAÇA GÖRNÜŞ

8

Basyş gymmaty

ÖNÜMLER HYZMATLARY

DURMUŞ

HOWPSUZlyk

INTELLIGENCE

ENERGI SA Tygşytlylyk effekti

Täze dizaýn, täze gurluş we durnukly hil.

Doly möhürlenen suwuk sowadyjy jaý, IP55 gorag koeffisiýenti.

IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi mahabatlandyrylýar we tizlik müşderiniň talaplaryna laýyklykda erkin üýtgäp biler.

Koaksial geçiriş tertibi has ýokary trans-missiýa netijeliligi we nolotransmissiýa netijeliligini ýitirmek bilen bölünýär.

1
2
3
4

Näme üçin bizi saýlaýar?

DURMUŞ

Bahasy

Başarnyklary ösdürmek we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin güýçli mirasdüşer bilen öz ösüş meýilnamamyz bar.

Biziň öz zawodymyz bar.Şonuň üçin iň oňat bahany we iň oňat önümleri göni hödürläp bileris.

Hil

Ibermek

Önümleriň hilini kepillendirýän öz synag zolakly ösen we doly görnüşli enjamlarymyz bar.

Biz Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, islendik beýleki ýurtlara amatly we täsirli ýük daşamak üçin amatly.

Potensial

Hyzmat

Annualyllyk nurbat kompressor öndürmek kuwwatymyz 40000 pc, porşen howa kompressor öndürmek kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

ahyrky bazarlarda ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine iberilýär.

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

BIZ BARADA

Baş ofis, Taizhou howa menzilinden takmynan 3 km uzaklykda, Taizhou şäheri, Zhejiangprovince, Hengjie , Luqiao etrabynda ýerleşýär N we Ningbo porty 220KM uzaklykda ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 50000 inedördül metrlik anareýa eýedir 300-den gowrak işgär. Biz öňe gitdikönümçilik enjamlary we köpçülikleýin önümçilik prosesi bilen gowy tanyş, ýokary takyklyk ölçeg gurallary we awtomatyň ýokary netijeliligi barÖnümiň hilini we mukdaryny üpjün etmek üçin gurnama çyzyklary. Bizde güýçli tehniki kuwwat we önümçilik dolandyryşy bar, gümmezlerde howa kompressorynyň öňdebaryjy kärhanasyndan tehniki topary we dolandyryş toparyny ýygnaýarys.Dürli gözegçiniň islegini kanagatlandyryp, önümi ösdürmäge güýçli ukyply öz laboratoriýamyzy we ösüş toparymyzy döredýäris.dürli bazar. Bazaryň islegini ýol görkeziji hökmünde kabul edýäris, ýokary hilli we innowasiýa arkaly ösüşe çalyşýarys, elmydama müşderileri, hili we innowasiýany birinji ýerde goýýarys, hünär dolandyryşyny yzarlaýarys we müşderiniň islegini yzygiderli kanagatlandyrýarys. Adamlara gönükdirilen, kanuny iş, dogruçyl we ygtybarly ýörelgäni yzarlaň, howa kompressorynyň birinji derejeli markasyny döretmek synanyşygy bilen howa kompressorynyň pudagyna üns beriň.

SYIFASAT KERTIFIKATY

ZL-10A

Zawod suratlary

storage5
storage6
1
2
3
4
5
6

Sergi suratlary

ŞANGHAI

ZL-10A

Pekin

ZL-10A

GUANGZHOU

ZL-10A

Müşderi meselesi

Print
Print
Print
Print
Print
Print

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň