Piston howa kompressorynyň awtomatiki başlamagy we saklanmagy bilen näme mesele bar?

Daşary ýurt ýagsyz porşenli howa kompressoryny satyn almak barada näme aýdyp bilersiňiz?Domestica-da içerkiýagsyz howa kompressory?Şol bir mukdarda nebitsiz işleýiş maşynlary bilen daşary ýurt markalary Hytaýda on müňlerçe gymmat.Köphowa kompressorymüşderiler daşary ýurtlary saýlarlar.Içerki howa kompressorlary daşary ýurtda gowy bolan gara we reňkli gara diýip pikir edýärler.Lazer kesýän maşynlar.Aslynda, şeýle uzak wagtlap dowam eden ösüşden soň, içerki ýagsyz nurbat maşynlarynyň gaýtadan işleýiş tehnologiýasy we tehniki derejesi ýokarlandy.Çykdajylaryň öndürijiligi hem gaty ýokary.

Jemgyýetçilik önümçiliginiň ösmegi bilen has köp senagat önümleri ýokary hilli gaz çeşmesine mätäç.Diňe 100% ýagsyz gysylan howa önümiň hiline we kompaniýanyň abraýyna kepil geçip biler.Näme üçin beýle diýýärsiň?Göz öňüne getiriň, ýag bilen hapalanan iýmit öndürseňiz, sarp edijiler öz markasyna ynanarlarmy?Şonuň üçin önümçilik talaplarynyň gowulaşmagy bilen nebitsiz howa kompressory geljekde ösüş tendensiýasyna öwrüler.Häzirki wagtda laboratoriýa howa kompressorlary ýaly köp ýerlerde ýagsyz howa kompressorlary ulanylýar.Laboratoriýa işgärleri üçin oňat iş gurşawyny döretmek üçin, esasanam gysylan howanyň hili gaty ýokary.Şonuň üçin nebitsiz howa kompressory 100% ýagsyz gysylan howa pudagynda giňden ulanylýar.

Häzirki wagtda esasy akymýagsyz howa kompressory is porşen ýagsyz howa kompressory, suw bilen çalynýan nurbat ýagsyz howa kompressory we ýagsyz aýlaw kompressory.Nebisiz howa kompressorlarynyň üçüsiniň arasynda porşen görnüşi arzan, ýöne tükeniksiz göwrüm az we gysylan howanyň hili soňky ikisi ýaly gowy däl.Porzin maşynynyň hyzmat ediş möhletiniň nurbat maşynynyňky ýaly uzyn däldigini hemmämiz bilýärishowa kompressory.Zawodda köp mukdarda gaz gerek bolsa, adatça ýagsyz nurbat howa kompressory ulanylýar, sebäbi nurbat howa kompressory has berk we energiýa tygşytlaýjy täsir edýär.

Ulanylanda käbir kemçilikler hökmany suratda ýüze çykarhowa kompressory.Howa kompressory köplenç awtomatiki başlangyç hadysasyna duş geler we işinde durar.Onda, howa kompressorynyň awtomatiki başlamagy we durmagy bilen näme mesele bar?Muny nädip çözmeli?Ondan soň, howa gysyjy öndürijiniň tehnikleri size bu kiçijik kynçylyklara jogap bererler:

1. Elektrik bölegi:

Egerhowa kompressoryoperasiýa wagtynda birden saklanýar, ilki näsazlyk barlygynyň bardygyny barlaň.Näsazlyk bar bolsa, barlaň.Notok bolsa, başlamaga we sebäbini barlamaga dowam ediň.Howa kompressory ulanylanda, howa wyklýuçateliniň we kontaktorynyň kadalydygyny ýa-da elektrik togunyň urmagy wagtynda fokus nokatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak soralýar.Şeýle bolsa, olary täzeleri bilen çalyşmak maslahat berilýär.

2. Dolandyryjy:

Dolandyryjy ulanylanda ýapmak gijikdirilse, esasy gözegçiniň döwülendigini we çalşylmalydygyny görkezýär.Işleýiş wagtynda hiç kim öçürijini basmaýandygy sebäpli, enjam öçürmegiň gijikdirilişini görkezip bilmeýär.Şu wagt hiç hili ýalňyşlygyň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň.

3. Ereýän predohranitel:

Thehowa kompressoryişe başlanda adaty zat.Staryldyz deltasyny öwürmek ýa-da ýüklemek, işlemek we ýapmak wagtynda predohraniteliň ýarylandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Soňra motoryň we kelläniň dykylandygyny barlaň.Bu wagt, häzirki ýapyklygyň üstünde bolmaly.Motory we kelläni barlamak maslahat berilýär.

4. Alýan klapan näsazlygy:

Loadük düşürilende howa klapany ýapylyp bilinmez, ýöne ýokary basyşly ýapylmagyna sebäp bolýan bu wagt henizem emýär.

5. nebitiň ýadrosy:

Oilag çalmagyň ýagynyň hiliniň pesligi we çalgy ýagynyň uzak wagtlap ulanylmagy nebitiň petiklenmegine sebäp bolup biler.Maşynyň içerki basyşyny ýokary ediň, ýag sepiň we ýag az bolansoň we enjam ýokary bolansoň enjamy saklaň.Adaty şertlerde nebit ýadrosynyň içindäki we daşyndaky basyş tapawudy 1 kg-dan geçmeli däldir.

6. Gyssagly wyklýuçateliň şowsuzlygy:

Gyssagly kömek wyklýuçateli şowsuz bolsa, enjam hem durar.Eger basyş ýa-da temperatura datçigihowa kompressorydöwüldi, maşyn durar.


Iş wagty: Noýabr-30-2021