Töwekgelçilik faktorlary we porşeniň howa kompressorynyň öňüni almak

Howany arassalamak, howa kompressorynyň sorulmagyny aňladýar.Atmosfera 25 m beýiklikdäki siňdiriş diňiniň üsti bilen howa süzgüçine sorulýar.Howa iňňe süzgüçli mata sumkasy bilen arassalanýar we soňra howa kompressoryna geçýär.Süzülen howa howa kompressorynda 0,67mpa gysylýar, howa sowadyjy diň bilen ýuwulýar we sowadylýar we suwy, kömürturşy gazyny we beýleki uglewodorodlary aýyrmak üçin molekulýar eleklere iberilýär.

Howany arassalamak we gysmak prosesinde ýangyn we partlama töwekgelçiligi faktorlary:

1) Howa süzgüçiniň süzgüç effekti gowy däl we howadaky tozan düzümi köp, bu uglerodyň çökdürilmegini aňsatlaşdyrýar;Molekulýar elekiň adsorbsion täsiri peselýär, şonuň üçin uglewodorodlar indiki distilýasiýa sütünine girýär we aşa köp ýygnanmak ýanmaga we partlamaga sebäp bolup biler;

2) Sowadyjy suw ulgamynda näsazlyk bar.Sowadyjy suwhowa kompressorytogtadylýar, suw üpjünçiligi ýeterlik däl ýa-da suwuň temperaturasy gaty ýokary, sowadyş täsiri gowy däl we kompressoryň temperaturasy gaty ýokary, bu bolsa kompressor podşipnikinde uglerodyň emele gelmegini emele getirýän tekiz ýagyň ýylylyk ýarylmagyna sebäp bolýar. gyrymsy, silindr, howa klapan, egzoz turbasy, sowadyjy, bölüji we bufer tanky.Uglerodyň çökdürilmegi, ýokary temperaturanyň gyzmagy, mehaniki täsir we howa akymynyň täsiri astynda uglerodyň çökmegine we öz-özünden ýanmagyna sebäp bolup bilýän ýangyç materialynyň bir görnüşi, kömürturşy gazynyň (CO ýaly) konsentrasiýasy partlama çägine ýetende, ýakylmak we partlamak islegi bolup geçýär.

3) Nebit sanjym nasosy ýa-da ýagly ulgam ulgamynyň näsazlygy.Nebit sanjym nasosynyň ýa-da tekiz ýag ulgamynyň ýalňyşlygyhowa kompressorynebit bilen üpjünçiligiň ýetmezçiligine ýa-da togtadylmagyna sebäp bolup biler.Smoothumşak ýagyň hil meselesi oňaýsyz täsir edip biler.Kompressoryň mehaniki sürtülmesi we gyzdyrylmagy ýangynyň we howa kompressor ulgamynyň partlamasynyň çeşmesine öwrülýär.Howany arassalamak, howa kompressorynyň sorulmagyny aňladýar.Atmosfera 25 m beýiklikdäki siňdiriş diňiniň üsti bilen howa süzgüçine sorulýar.Howa iňňe süzgüçli mata sumkasy bilen arassalanýar we soňra howa kompressoryna geçýär.Süzülen howa howa kompressorynda 0,67mpa gysylýar, howa sowadyjy diň bilen ýuwulýar we sowadylýar we suwy, kömürturşy gazyny we beýleki uglewodorodlary aýyrmak üçin molekulýar eleklere iberilýär.

Töwekgelçilik we zyýan derňewi we öňüni almakhowa kompressory

Kompressoryň we onuň goldaýan bölekleriniň adatdan daşary ýüze çykmagy, howa kompressorynyň näsazlygyna ýa-da partlamasyna sebäp bolup bilerhowa kompressory.

1 air Howa kompressorynyň töwekgelçilik derňewi we hadysalar spekulýasiýasy

. .Sebäbi silindr, akkumulýator

Howa transporty (işleýiş) turbageçirijisi aşa gyzgynlyk we aşa basyş sebäpli partlap biler.Şonuň üçin kompressoryň ähli bölekleriniň mehaniki temperaturasy rugsat berilýän aralykda gözegçilik ediler.

(2) Atomlaşdyrylan tekiz ýagyň ýa-da emele gelenleriň gysylan howa bilen garyndysy partlamaga sebäp bolup biler.

. klapanlar, jaňlar we reduktor.Pressureokary basyşly gazyň täsiri bilen ýuwaş-ýuwaşdan atomlaşdyrylýar, okislenýär, kokslanýar, karbonlaşdyrylýar we tapawutlanýar, partlamagyň potensial şertlerine öwrülýär.

.

(5) Howanyň gysylmagy prosesinde durnuksyz we ýokarlanýan ýagdaý, orta temperaturanyň duýdansyz ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Munuň sebäbi ulgamdaky suwuklygyň (howanyň) duýdansyz täsiri astynda bölekleýin adiabatik gysyş täsiri bilen baglanyşyklydyr.

(6) Bejeriş we gurnama işlerinde, arassalaýjy materiallar, kerosin we benzin ýaly ýanýan suwuklyklar silindrlere, howa kabul edijilerine we howa kanallaryna düşýär, bu howa kompressory işe başlanda partlamaga sebäp bolup biler.

(7) Gysyş ulgamynyň gysylan böleginiň mehaniki güýji spesifikasiýa laýyk gelmeýär.

(8) Gysylan howa basyşy düzgünden ýokary.Aboveokardaky şertler howa kompressorynyň problemalaryna ýa-da howa kompressorynyň partlamagyna sebäp bolup biler.

2 air Howa kompressor hadysalarynyň öňüni almak

(1) Howa kompressory we ony goldaýan ammar we turba ulgamy, milli meýilnamalaşdyryş aýratynlyklaryna laýyklykda meýilleşdirilýär.Uly howa kompressorynyň sorujy turbasyndan öň gury süzgüç gurlar.

(2) Howa gysylansoň, temperatura birden ýokarlanýar we howa kompressory täsirli sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Uly howa kompressorynyň sowadyjy suw ulgamy üçin, suwy kesýän gorag enjamy çeýe we ygtybarly bolmaly.Iş wagtynda suw üpjünçiligi togtadylsa, mejbury suw üpjünçiligi düýbünden gadagan edilýär we bejergi üçin bes edilmeli.

.Zerur bolsa, gulplama enjamlary meýilleşdiriler.

.Howa gatnawy synagy işe başlamazdan ozal geçiriler.

(5) Belli basyşly howanyň güýçli okislenme ukyby bar.Şonuň üçin howany saklamak we daşamak wagtynda, ýagyň we beýleki organiki maddalaryň ulgamda okislenmeginiň, ýanmagynyň ýa-da partlamagynyň öňüni almak üçin, tekiz ýag we beýleki organiki maddalaryň garyşmagynyň öňüni almaly.

(6) Howanyň ýokary tizlikli hereketi wagtynda pos we mehaniki hapalar gyzgyn ot ýakyp biler.Şonuň üçin kompressoryň işleýşi wagtynda howa girelgesiniň ýagdaýy we beýikligi daşary ýurt meseleleriniň girmeginiň öňüni almak üçin howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmelidir.

(7) Howa kompressorynyň işleýşinde adaty bolmadyk hereket we statik bolan ýagdaýynda derrew gözden geçirmek we bejermek üçin duruň.

(8) Uly howa kompressorynyň üznüksiz sowuk başlangyjy üç esse, yssy başlangyç iki esse köp bolmaly däldir.


Iş wagty: Noýabr-23-2021