Quygylygy öwürmek üçin nurbat howa kompressory hem ýygy-ýygydan ýüklener we düşürilermi?Nädip?

Kuwwat ýygylygy bilen deňeşdirilende, ýygylygy öwrüji kompressoryň gaz sarp edilişi sazlanyp bilner, başlangyç tekiz we gaz üpjünçiligi basyşy güýç ýygylygy bilen deňeşdirilende has durnukly bolar, ýöne kämahal ýygylyk kompressory ýaly ýygylygy öwürmek kompressory , ýygy-ýygydan ýüklär we düşürer.

Bu hadysanyň seljermesine görä, ýygy-ýygydan ýüklemek we düşürmek aşakdaky ýagdaýlarda ýüze çykýar:

01. Howa üpjünçiligi basyşynyň we düşüriş basyşynyň kesgitlenen bahalary gaty ýakyn

Kompressor howa üpjünçiliginiň basyşyna ýetende, howanyň sarp edilişi birden azalsa we ýygylyk öwrüjiniň hereketlendirijiniň tizligini gözegçilikde saklamaga wagty ýok bolsa, howa önümçiligi gaty uly bolar, netijede düşüriler.

hasaplaşyk şertleri:

Howa üpjünçiligi basyşy bilen düşüriş basyşynyň arasyndaky tapawudy düzüň, adatça tapawut ≥ 0.05Mpa

02. Motor hemişelik ýygylykda işlese, panel basyşyň ýokary we aşak üýtgemelerini görkezýär

hasaplaşyk şertleri:

Basyş datçigini üýtgediň.

03. Ulanyjynyň gaz sarp etmegi durnuksyz, bu birden köp mukdarda sarp edilişini artdyrar we azaldar.

Bu wagt howa üpjünçiliginiň basyşy üýtgär.Encyygylyk öwrüji, howa üpjünçiliginiň basyşynyň durnuklylygyny saklamak üçin çykýan howa göwrümini üýtgetmek üçin hereketlendirijini dolandyrýar.Şeýle-de bolsa, motoryň tizliginiň üýtgemegi tizlige eýe.Haçan-da bu tizlik gaz sarp edilişiniň ahyrynda gaz sarp ediş tizligini saklap bilmese, enjamyň basyşynyň üýtgemegine sebäp bolar, soň bolsa ýüklemek we düşürmek bolup biler.

hasaplaşyk şertleri:

(1) Ulanyjylar birden köp gaz sarp edýän enjamlary ulanmaly däldirler we gaz sarp edýän enjamlary birin-birin açyp bilerler.

(2) Gaz sarp edişiniň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin çykýan gazyň göwrüminiň üýtgeme tizligini ýokarlandyrmak üçin ýygylyk öwrüjisiniň ýygylyk öwrüliş tizligini tizleşdiriň.

(3) Uly göwrümli howa tanky bilen ýassyk.

04. Ulanyjynyň gaz sarp etmegi gaty az

Adatça, hemişelik magnit ýygylyk öwrüji kompressorynyň ýygylyk öwrüliş diapazony 30% ~ 100%, asynkron ýygylyk öwrüliş kompressorynyň 50% ~ 100%.Ulanyjynyň howa sarp edişi kompressoryň pes howa çykaryjy howa göwrüminden pes bolanda we howa göwrümi kesgitlenen howa üpjünçiliginiň basyşyna ýetende, ýygylyk öwrüjisi aşaky çäkden çykýan howa giňişligine ýygylygy azaltmak üçin hereketlendirijini dolandyrar. gysylan gazy çykarmak üçin ýygylyk.Şeýle-de bolsa, howanyň sarp edilişi gaty az bolansoň, düşüriş basyşy we enjam düşürilýänçä howa üpjünçiligi basyşy ýokarlanar.Soňra howa üpjünçiliginiň basyşy peselýär we basyş ýük basyşynyň aşagyndan düşende, enjam täzeden ýüklenýär.

şöhlelenme:

Kiçijik gaz sarp edýän enjam düşürilende, kompressor uky ýagdaýyna girmelimi ýa-da düşürilenden soň näçe wagt geçmeli?

Enjam düşürilende, gaz sarp ediş ujy hem gaz ulanýar, ýöne kompressor uky ýagdaýyna girenden soň, kompressor gaz öndürmez.Bu wagt howa üpjünçiliginiň basyşy peseler.Pressureük basyşyna düşenden soň, enjam ýüklener.Bu ýerde bir ýagdaý bolar, ýagny maşyn uky ýagdaýyndan täzeden başlanda, ulanyjynyň basyşy henizem peselýär we howa üpjünçiliginiň basyşy ýük basyşyndan pes ýa-da ýük basyşyndan has pes bolup biler, pes howa üpjünçiliginiň basyşyna ýa-da howa üpjünçiliginiň basyşynyň uly üýtgemegine getirýär.

Şonuň üçin düşürilenden soň uky ýagdaýyna girmegiň wagty gaty gysga bolmaly däldir.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry