Porzin howa kompressorynyň ýag bölünmeginden ýagyň syzmagynyň sebäpleri we çözgütleri

 

Nebitiň syzmagy aşakdaky faktorlar bilen ýakyndan baglanyşyklydyr: nebitiň hili bilen baglanyşykly meseleler, howa kompressor ulgamyndaky näsazlyklar, nebitiň bölünişiniň nädogry bolmagy, nebitiň we gazyň bölüniş ulgamynyň meýilleşdirilmegindäki kemçilikler we ş.m. Hakyky işlenip taýýarlanylanda, şikaýatlaryň köpüsiniň sebäp bolmaýandygyny gördük ýagyň hili boýunça.Şeýlelik bilen, nebitiň hil meselesinden başga-da, başga haýsy sebäpler nebitiň syzmagyna sebäp bolar?Iş ýüzünde, aşakdaky şertleriň nebitiň syzmagyna sebäp boljakdygy barada netijä geldik:

1. Iň pes basyş klapan ýalňyşlygy

Iň pes basyş klapanynyň möhürinde syzma nokady bar bolsa ýa-da iň pes basyş klapany öňünden açylsa (her öndürijiniň meýilleşdirilen açyş basyşy sebäpli umumy aralyk 3,5 ~ 5.5kg / cm2), basyş wagty maşynyň işleýşiniň başlangyç döwründe nebit we gaz bakyny döretmek artar.Häzirki wagtda pes basyşda gaz ýagy dumanynyň konsentrasiýasy ýokary, nebit fraksiýasynyň üsti bilen akym tizligi, nebit fraksiýasynyň ýüki ýokarlanýar we aýralyk täsiri azalýar, bu ýangyjyň köp sarp edilmegine getirýär.

Çözgüdi: iň pes basyş klapanyny bejeriň we zerur bolsa çalşyň.

2. Kwalifikasiýa edilmedik motor ýagy ulanylýar

Häzirki wagtda umumy nurbat howa kompressorlary ýokary temperatura goragyna eýedir we süýşýän temperatura adatça 110 ~ 120 is töweregi.Şeýle-de bolsa, käbir maşynlar, işleýiş temperaturasy ýokary bolanda nebitiň sarp edilişiniň dürli derejelerini görkezjek kwalifikasiýaly hereketlendiriji ýagyny ulanýarlar (munuň esasynda, temperatura näçe ýokary bolsa, nebitiň sarp edilişi şonça-da ýokary), Sebäbi ýokary temperaturada, soň nebit bilen gaz barreliniň ilkinji bölünişi, käbir nebit damjalary gaz fazasynyň molekulalary ýaly ululyk tertibine eýe bolup biler we molekulalaryň diametri ≤ 0.01 μ m.Oilagy tutmak we aýyrmak kyn, netijede ýangyç köp sarp edilýär.

Çözgüdi: ýokary temperaturanyň sebäbini tapyň, meseläni çözüň, temperaturany peseldiň we mümkin boldugyça ýokary hilli motor ýagyny saýlaň.

3. Nebit bilen gazy bölmek üçin tankyň meýilleşdirilmegi standartlaşdyrylanok

Käbirleriporşen howa kompressoryöndürijiler, nebit-gazy bölmek tankyny meýilleşdirenlerinde, esasy aýralyk ulgamyny meýilleşdirmek esassyz we esasy aýralyk funksiýasy ideal däl, netijede nebit bölünmezden ozal ýagyň duman konsentrasiýasy, agyr nebit ýüklenmegi we bejeriş ukybynyň bolmazlygy ýüze çykýar. nebitiň köp sarp edilmegi.

Çözgüdi: öndüriji meýilnamalaşdyrmagy gowulandyrmaly we esasy bölünişigiň roluny gowulandyrmaly.

4. Artykmaç ýangyç

Uelangyç guýmagyň mukdary adaty ýag derejesinden ýokary bolanda, ýagyň bir bölegi howa akymy bilen alynýar we netijede ýangyjyň aşa köp sarp edilmegine sebäp bolýar.

Çözgüdi: ýapylandan soň, ýag klapanyny açyň we nebitdäki we gaz barreldäki howa basyşy nola düşenden soň ýagy adaty ýag derejesine çykaryň.

5. Yza gaýtarmak klapany zaýalanýar

Nebiti yzyna gaýtarmak üçin klapan zaýalanan bolsa (bir taraplaýyn iki taraplaýyn), nebit çykarylýan deprekiň içki basyşy ýapylandan soň nebit yzyna gaýdýan turbanyň üsti bilen köp mukdarda ýag guýýar.Nebit çykarylýan deprek içindäki ýag, indiki maşyn işleýşi wagtynda wagtynda enjamyň kellesine sorulmaz, netijede howa kompressorynyň aýrylan howa bilen bir bölegi gutarýar (bu ýagdaý nebit zynjyry bolmadyk maşynlarda köp bolýar) togtatmak klapany we kelleli işleýiş rozetkasy).

Çözgüdi: aýrylandan soň barlag klapanyny barlaň.Gün şöhlesi bar bolsa, güneşleri tertipläň.Barlag klapany zaýalanan bolsa, ony täzesi bilen çalyşyň.

6. Nädogry ýag gaýdýan turba enjamlary

Howa kompressory çalşylanda, arassalananda we bejerilende, ýag gaýdýan turba nebit bölüjiniň düýbüne goýulmaýar (Salgylanma: ýag bölüjiniň aşagyndaky ýaý merkezinden 1 ~ 2 mm uzaklykda bolmak has gowudyr), şonuň üçin bölünen ýag wagtynda kellä gaýdyp bilmez we ýygnanan ýag gysylan howa bilen gutarar.

Çözgüdi: enjamy duruzyň we basyş relýefini nola öwürenden soň ýagy yzyna gaýdýan turbany sazlaň (ýagy gaýdýan turba nebit bölüjiniň düýbünden 1 ~ 2mm, ýagy yzyna gaýdýan turba salnyp bilner) ýag bölüjiniň düýbi).

7. Uly gaz sarp etmek, artykmaç ýüklemek we pes basyş ulanmak (ýa-da enjam zawoddan çykmazdan ozal saýlanan ýagy bejermek ukyby bilen enjamyň işleýiş güýji gaty berk)

Pes basyşly ýük ýüklemek, ulanyjynyň haçan ulanýandygyny aňladýarporşen howa kompressory, işleýiş basyşy howa kompressorynyň goşmaça iş basyşyna ýetip bilmeýär, ýöne esasan käbir kärhana ulanyjylarynyň gaz sarp ediş talaplaryny kanagatlandyryp biler.Mysal üçin, kärhana ulanyjylary, howa kompressorynyň tükeniksiz mukdary ulanyjynyň gaz sarp etmegi bilen deňagramlylyga ýetip bilmez ýaly, gaz sarp ediş enjamlaryny köpeltdiler.Howa kompressorynyň goşmaça egzoz basyşynyň 8kg / cm2 bolandygy çak edilýär, ýöne amaly däl Ulanylanda basyş bary-ýogy 5kg / cm2 ýa-da ondanam pesdir.Şeýlelik bilen, howa kompressory uzak wagtlap ýük işleýär we enjamyň goşmaça basyş bahasyna ýetip bilmeýär, netijede nebit sarp edilýär.Munuň sebäbi, yzygiderli çykýan gazyň mukdary bilen, nebitiň üsti bilen nebit-gaz garyndysynyň akym tizliginiň çaltlaşmagy we ýagyň duman konsentrasiýasynyň aşa köp bolmagy, bu nebitiň agyrlygyny ýokarlandyrýar we nebitiň köp sarp edilmegine sebäp bolýar.

Çözgüdi: öndüriji bilen habarlaşyň we pes basyşa laýyk gelýän ýag bölüji önümi çalşyň.

8. Nebiti yzyna gaýtarmak liniýasy petiklenýär

Returnag yzyna gaýdýan turbageçiriji (nebitiň yzyna gaýdýan turbadaky barlag klapanyny we ýagy yzyna gaýdýan süzgüç ekranyny goşmak bilen) daşary ýurtlar tarapyndan petiklenende, aýralykdan soň nebit bölüjisiniň aşagyndaky kondensat ýagyň maşynyň kellesine we kondensirlenip bilinmez. ýag damjalary howa akymy bilen partlaýar we bölünen howa bilen alynýar.Bu daşary ýurt meseleleri, adatça enjamdan gaçýan gaty hapalar sebäpli ýüze çykýar.

Çözgüdi: enjamy duruzyň, nebit deprekiniň basyşy nola düşenden soň, yzyna gaýdýan turbanyň ähli turbalaryny aýyryň we petiklenen daşary ýurt meselelerini çykaryň.Nebit bölüji enjamda gurlanda, nebit we gaz deprekiniň gapagyny arassalamaga üns beriň we nebit bölüji ýadrosynyň düýbünde gaty bölejikleriň bardygyna üns beriň.

piston air compressor-1
piston air compressor-2

Iş wagty: 16-2021-nji noýabr