Täze pes güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;

Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegine, az girdejiniň ýokarlanmagyna, nebitiň mukdaryny azaltmaga, gysyş netijeliligini ýokarlandyrmaga;

Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen inedördül alýumin gabygyndan ýasalýar;Şol bir wagtyň özünde hereketlendiriji halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört tizlik, doly güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işlemek, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak ömri we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;

Uly göwrümli howa saklaýyş tanky, motor pnewmatikasynyň sanyny azaltmak, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

xijie1

Pes gaz temperaturasy we uzak ömri.

xijie4

Uly krank, pes basyş, ýangyç guýmak aňsat däl, durnukly işlemek.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak, ykjam gurluş;

2. Professional klapan we akym kanalynyň dizaýny, kabul edijini optimizirlemek, ses milli standartdan pesdir;

3. Krank, halkara galyň demir materialdan ýasalýar, diwaryň galyňlygy ýokarlanýar, işiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp berklik we güýç;

4. Silindr, diwaryň galyňlygynyň ýokarlanmagy, könelmegine garşylygy, ýokary temperaturada ownuk deformasiýa we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;

5. Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;

6. Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegine, az girdejiniň ýokarlanmagyna, nebitiň mukdaryny azaltmaga, gysyş netijeliligini ýokarlandyrmaga;

7. Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen inedördül alýumin gabygyndan ýasalýar;Şol bir wagtyň özünde hereketlendiriji halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört tizlik, doly güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işlemek, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak ömri we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;

8. Uly göwrümli howa saklaýjy tank, motor pnewmatikasynyň sanyny azaltmak, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak;

9. Akylly artykmaç ýük we açyk faza goraýjy naprýa; eniýe we açyk faza bolan ýagdaýynda motora zeper ýetirip bilmez;

10. closedapyk gorag örtügi howpsuzlygy goramagy gowulandyrýar;

11. Basyş wyklýuçateli, bir taraplaýyn klapan, howpsuzlyk klapan, basyş ölçeýji we beýleki bölekler içerki belli üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär;

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLV-0.17 / 8

51

2

60

1.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

170

8

60

92 * 38 * 80

ZLV-0.17 / 8

21-ZLV-0.17-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLV-0.25 / 8

65

2

70

2.2

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

950

250

8

67

98 * 41 * 84

ZLV-0.25 / 8

22-ZLV-0.25-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLV-0.25 / 12

65

2

70

2.2

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

250

12.5

67

98 * 41 * 84

ZLV-0.25 / 12

23-ZLV-0.25-12

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLW-0.36 / 8 (220V)

65

3

90

3

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

376

8

81

112 * 45 * 85

ZLW-0.36 / 8 (220V)

24-ZLW-0.36-8(220V)

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLW-0.36 / 8 (380V)

65

3

90

3

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

360

8

81

112 * 45 * 85

ZLW-0.36 / 8 (380V)

25-ZLW-0.36-8(380V)

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-0.17 / 8

51

2

60

1.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

170

8

55

92 * 38 * 80

FV-0.17 / 8

FV-0.17-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-0.25 / 12.5

65

2

70

2.2

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

250

8 / 12.5

63

98 * 41 * 84

FV-0.25 / 12.5

FV-0.25-12.5

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-0.36 / 8 (220V / 380V)

65

3

90

3

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

960

360

8

85

112 * 45 * 85

FV-0.36 / 8 (220V / 380V)

FV-0.36-8

Näme üçin bizi saýlaýar?

Özbaşdaklaşdyrma:Öz ösüş toparymyz bar, ukyplary ösdürmegiň güýçli mirasdüşeri bar, dürli müşderileri, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.
Bahasy:Öz işleýän zawodymyz bar.Şonuň üçin iň gowy bahany we iň oňat önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.
Hil:Önümleriň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.
Iberiş:Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.
Göwrümi:Annualyllyk nurbat kompressorynyň önümçilik kuwwaty 40000 pc-den, porşen howa kompressorynyň önümçilik kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli müşderileriň isleglerini dürli-dürli kanagatlandyryp bileris.
Hyzmat:Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ugurlara eksport edilýär .Biz ýokary derejeli bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ýerlere eksport edilýär.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Söwda görkezmeleri

Öwreniş hakda:Önümçilik önümi bolany üçin, dükanyň tekjelerindäki önümlerde aksiýa ýok bolmagy mümkin, müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz, müşderi hyzmaty harytlaryň sanawyna we harytlary özleşdirmek zerurlyklaryňyza jogap berer; Haýyş Harytlary eliňize eltip bermek üçin logistikany aňsatlaşdyrmak üçin dogry salgy salgysyny dolduryň.

Gol çekmekçi:Gol çekmezden ozal gowy ýagdaýyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, zeper ýeten bolsa gözden geçirmek üçin gutyny açyň, eger ekspress gözden geçirmäge rugsat bermese, telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz (Zyýan we alynmak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.) Şonuň üçin hukuklaryňyzy we bähbitleriňizi goramak üçin gözleg bilen hyzmatdaşlygy ýatdan çykarmaň.

Logistika barada:Serhetara logistika bolansoň, daşaýyş sikli daşky gurşaw we howa ýaly daşarky şertlere uly täsir edýär.Harytlary öňünden almaga taýyn bolmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşyň we logistika prosesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bellenen logistika, başga bir gepleşik, hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň