Pes güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegini we pes ýokarlanmagyny üpjün etmek, nebitiň syzmagyny azaltmak we gysyş netijeliligini ýokarlandyrmak;

Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy effekti bolan inedördül alýumin gabygyny kabul edýär;Şol bir wagtyň özünde, motor halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört basgançakly tizlik, ýeterlik güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işleýşi, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak hyzmat ediş möhleti we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;

Uly göwrümli howa saklaýjy tank, motoryň pnewmatiki wagtyny azaldyp, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler;

Naprýatageeniýe we faza ýitirilen ýagdaýynda motora zeper ýetmezlik üçin akylly artykmaç faza ýitgisini goraýjy;

Howpsuzlygy goramagy gowulandyrmak üçin ýapyk gorag örtügi;

Basyş wyklýuçateli, barlag klapan, howpsuzlyk klapan, basyş ölçeýji we beýleki bölekler içerki belli üpjün edijilerden bolmaly;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

xijie1

Pes gaz temperaturasy we uzak ömri.

xijie2

Uly süýşme, gaz bilen has çalt.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, dürli komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak we ykjam gurluş;
2. Professional howa klapan we akym kanalynyň dizaýny, optimal kabul ediş süzgüji, milli standartlardan pes ses;
3. Krank, diwaryň galyňlygyny ýokarlandyrýan, ajaýyp berkligi we berkligini üpjün edýän we işiň durnuklylygyny ýokarlandyrýan halkara guýma demirden ýasalýar;
4. Silindr diwaryň galyňlygynyň ýokarlanmagy, ýokary könelişme garşylygy, kiçi ýokary temperatura deformasiýasy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;
5. Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;
6. Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegini we pes ýokarlanmagyny üpjün etmek, nebitiň syzmagyny azaltmak we gysyş netijeliligini ýokarlandyrmak;
7. Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy effekti bolan inedördül alýumin gabygyny kabul edýär;Şol bir wagtyň özünde, motor halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört basgançakly tizlik, ýeterlik güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işleýşi, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak hyzmat ediş möhleti we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;
8. Uly göwrümli howa saklaýjy tank, motoryň pnewmatiki wagtyny azaldyp, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler;
9. Naprýatageeniýe we faza ýitirilen ýagdaýynda motora zeper ýetirmezlik üçin akylly artykmaç faza ýitgisini goraýjy;
10. Howpsuzlygy goramagy gowulandyrmak üçin ýapyk gorag örtügi;
11. Basyş wyklýuçateli, klapan, howpsuzlyk klapan, basyş ölçeýji we beýleki bölekler içerki belli üpjün edijilerden bolmaly;
12. Milli derejeli energiýa netijeliliginiň derejesiniň talaplaryny kanagatlandyryň, energiýany tygşytlaň we iş çykdajylaryny azaldyň.

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

VD65-50L

65

2

46

50

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

63

94 * 38 * 74

VD65-50L

4

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

ZA55-50L

55

2

35

50

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

1350

224

8

116

53

76 * 38 * 74

ZA55-50L

5

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

ZA65-50L

65

2

46

50

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

58

94 * 38 * 72

ZA65-50L

8

Näme üçin bizi saýlaýar?

Özbaşdaklaşdyrma:Öz ösüş toparymyz bar, ukyplary ösdürmegiň güýçli mirasdüşeri bar, dürli müşderileri, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.
Bahasy:Öz işleýän zawodymyz bar.Şonuň üçin iň gowy bahany we iň oňat önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.
Hil:Önümleriň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.
Iberiş:Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.
Göwrümi:Annualyllyk nurbat kompressorynyň önümçilik kuwwaty 40000 pc-den, porşen howa kompressorynyň önümçilik kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli müşderileriň isleglerini dürli-dürli kanagatlandyryp bileris.
Hyzmat:Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ugurlara eksport edilýär .Biz ýokary derejeli bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ýerlere eksport edilýär.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Söwda görkezmeleri

Öwreniş hakda:Önümçilik önümi bolany üçin, dükanyň tekjelerindäki önümlerde aksiýa ýok bolmagy mümkin, müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz, müşderi hyzmaty harytlaryň sanawyna we harytlary özleşdirmek zerurlyklaryňyza jogap berer; Haýyş Harytlary eliňize eltip bermek üçin logistikany aňsatlaşdyrmak üçin dogry salgy salgysyny dolduryň.

Gol çekmekçi:Gol çekmezden ozal gowy ýagdaýyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, zeper ýeten bolsa gözden geçirmek üçin gutyny açyň, eger ekspress gözden geçirmäge rugsat bermese, telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz (Zyýan we alynmak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.) Şonuň üçin hukuklaryňyzy we bähbitleriňizi goramak üçin gözleg bilen hyzmatdaşlygy ýatdan çykarmaň.

Logistika barada:Serhetara logistika bolansoň, daşaýyş sikli daşky gurşaw we howa ýaly daşarky şertlere uly täsir edýär.Harytlary öňünden almaga taýyn bolmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşyň we logistika prosesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bellenen logistika, başga bir gepleşik, hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň