Powerokary güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, dürli komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak we ykjam gurluş;

Professional howa klapan we akym kanalynyň dizaýny, optimal kabul ediş süzgüji, milli standartlardan pes ses;

Krank kassasy diwaryň galyňlygyny ýokarlandyrýan, ajaýyp berkligi we berkligini üpjün edýän we işiň durnuklylygyny ýokarlandyrýan halkara guýma demirden ýasalýar;

Silindr, diwaryň galyňlygy, ýokary könelişme garşylygy, kiçi ýokary temperatura deformasiýasy we ýylylygyň gowy ýaýramagy bilen aşaga çydamly demirden ýasalýar;

Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

xijie3
xijie4

Geýmek - çydamly we çydamly, energiýa - tygşytlamak we ýangyç tygşytlamak.

Uly krank, pes basyş, ýangyç guýmak aňsat däl, durnukly işlemek.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, dürli komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak we ykjam gurluş;
2. Professional howa klapan we akym kanalynyň dizaýny, optimal kabul ediş süzgüji, milli standartlardan pes ses;
3. Krank, diwaryň galyňlygyny ýokarlandyrýan, ajaýyp berkligi we berkligini üpjün edýän we işiň durnuklylygyny ýokarlandyrýan halkara guýma demirden ýasalýar;
4. Silindr diwaryň galyňlygynyň ýokarlanmagy, ýokary könelişme garşylygy, kiçi ýokary temperatura deformasiýasy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;
5. Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;
6. Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegini we pes ýokarlanmagyny üpjün etmek, nebitiň syzmagyny azaltmak we gysyş netijeliligini ýokarlandyrmak;
7. Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy effekti bolan inedördül alýumin gabygyny kabul edýär;Şol bir wagtyň özünde, motor halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört basgançakly tizlik, ýeterlik güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işleýşi, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak hyzmat ediş möhleti we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;
8. Uly göwrümli howa saklaýjy tank, motoryň pnewmatiki wagtyny azaldyp, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler;
9. Naprýatageeniýe we faza ýitirilen ýagdaýynda motora zeper ýetirmezlik üçin akylly artykmaç faza ýitgisini goraýjy;
10. Howpsuzlygy goramagy gowulandyrmak üçin ýapyk gorag örtügi;
11. Basyş wyklýuçateli, klapan, howpsuzlyk klapan, basyş ölçeýji we beýleki bölekler içerki belli üpjün edijilerden bolmaly;
12. Milli derejeli energiýa netijeliliginiň derejesiniň talaplaryny kanagatlandyryň, energiýany tygşytlaň we iş çykdajylaryny azaldyň.

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

2051-100L

51

2

46

100

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

1050

170

8

116

77

105 * 43 * 85

2051-100L

1

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

VD65-30GV

65

2

46

114

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

80

70 * 49 * 124

VD65-30GV

2

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

VD65-50GV

65

2

46

190

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

80

70 * 52 * 145

VD65-50GV

3

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

ZA55-100L

55

2

35

100

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

1350

224

8

116

67

109 * 43 * 84

ZA55-100L

6

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

ZA65-30GV

65

2

46

114

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

68

70 * 49 * 124

ZA65-30GV

7

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

ZA65-100L

65

2

46

100

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

950

290

8

116

85

109 * 43 * 87

ZA65-100L

9

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Bejeriş hyzmatlary

Kepillik möhleti: (adam tarapyndan döredilen ýa-da tebigy betbagtçylyklardan dörän zyýandan başga),Machinehli enjam üçin bir ýyl kepillik (tehniki hyzmat böleklerinden başga)
Bejeriş maslahatlary:
1. “Jin zilun” nurbatly howa kompressorynyň ilkinji hyzmaty 500 sagat; nebit, ýag paneli we howa süzgüç elementini çalyşmak (tölegli)
2. Her 3000 sagatdan yzygiderli tehniki hyzmat (tölegli); Her üýtgeşiklik: nebit, nebit paneli, howa süzgüji, nebit we gaz bölüji.
3. Jin ililun ýagy sintetiki ýag bolany üçin, has uzyn nebit çalşygy we enjamlary has gowy goramak bolýar. (Awtoulag ýagy bilen birmeňzeş)
4. Gijä galan tehniki hyzmatyň ýa-da asyl tehniki üpjünçiligiň ulanylmagynyň netijesinde ýüze çykýan önümiň hili bilen baglanyşykly meseleler öz içine almaýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň