Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da önümçilikmi?

Biz Şanhaýda önümçilik we döredilen şanhaý satuw merkezi.

Şereketiňizde näçe işgär bar?

300 işgär bar.

Kompaniýanyň kuwwaty barada näme aýdyp bilersiňiz?

Günde 400 sany.Islendik bir aýratynlaşdyrylan zat bar bolsa, ara alyp maslahatlaşmaly.

Kompaniýanyň ýyllyk dolanyşygy näme?

Geçen ýyl 46 million dollar gazandyk.

MOQ näme?

20 sany kompýuter, ýöne synag tertibi qty ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

Önümiňiziň kepilligi näçe wagt?

Iberilen senesinden bäri bir ýyl kepillik.

Şereketiňizde haýsy şahadatnamalar bar?

ISO9000,CE, ROHS.

Önümiňiziň artykmaçlygy näme?

1. Energiýa tygşytlamak
2. highokary ygtybarlylyk
3. Daşky gurşawy goramak
4. Energiýa 30% we uzak ömri tygşytlaýar

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

20-25 iş güni gerek bolar, ýöne ýöriteleşdirilen zatlar üçin bu barada has giňişleýin pikir alyşmaly.

Şereketiňiz OEM markasyny kabul edýärmi?

OEM üçin hiç hili mesele ýok.Bu iş üçin baý tejribämiz bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?