Biz hakda

ZERLION (ŞANGHAI) Söwda kärhanasy, LTD

KOMPANI SLA SLOGANY: DÜZGÜN GÖRNÜŞLIKDE GÖRKEZIL. .R

Kompaniýanyň tertibi

Zerlion (Şanhaý) Söwda Co., Ltd.“Zhilun Mechanical & Electrical Co., Ltd.” -iň marketing guramasydyr. Şanhaý satuw merkezi, “JIN ZHILUN” markasy we OEM ýöriteleşdirilen önümler markasy bilen nurbat kompressoryny we porşenli howa kompressoryny dünýä tanatmagy maksat edinýär we dünýäni Hytaý önümçiliginiň ussatlygyny duýýar. .Baş ofis, Zhejiang welaýatynyň Taizhou şäheriniň Luqiao etrabynyň Hengjie şäherçesinde, Taizhou howa menzilinden takmynan 3 km uzaklykda we Ningbo porty 220KM töweregi traffic Saparyňyz üçin ulag örän amatly. Biziň kompaniýamyzyň 50000 inedördül metr meýdany bar 300-den gowrak işgäri bar. Öňdebaryjy önümçilik enjamlarymyz bar we köpçülikleýin önümçilik prosesi bilen gowy tanyş, önümiň hilini we mukdaryny üpjün etmek üçin ýokary takyk ölçeg gurallary we awtomatiki gurnama liniýalarynyň ýokary netijeliligi bar.Içerki howa kompressorynyň öňdebaryjy kärhanasyndan tehniki topary we dolandyryş toparyny ýygnap, güýçli tehniki güýjümiz we önümçiligimiz bar.Dürli müşderiniň we dürli bazaryň dürli islegini kanagatlandyryp, önümi ösdürmäge güýçli ukyply öz laboratoriýamyzy we ösüş toparymyzy döredýäris. täzelik, elmydama müşderileri, hil we täzelikleri birinji ýerde goýuň, hünär dolandyryşyny yzarlaň we müşderiniň islegini yzygiderli kanagatlandyryň. Biz elmydama adamlara gönükdirilen, kanuny iş, dogruçyl we ygtybarly ýörelgä eýerýäris, pudaga üns berýäris. howa kompressory, howa kompressory pudagynda birinji derejeli markany döretmek synanyşygy bilen.

Ningbo porty

Ningbo portundan takmynan 220 km

Ösümlik meýdany

Zawodyň gurluşyk meýdany 50000 inedördül metre golaý

Işgärler

Häzirki wagtda onuň 300-den gowrak işgäri bar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Özbaşdaklaşdyrma:Başarnyklary ösdürmegiň we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagyň güýçli mirasdüşeri bolan öz ösüş toparymyz bar.
Bahasy:Öz işleýän zawodymyz bar.Şonuň üçin iň gowy bahany we iň oňat önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.
Hil:Önümleriň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.
Göwrümi:Annualyllyk nurbat kompressorynyň önümçilik kuwwaty 40000 pc-den, porşen howa kompressorynyň önümçilik kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.
Hyzmat:Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edilýär.
Iberiş:Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.

Buraw kompressory
%
Million sany
Howa kompressory
%
Million sany
Lossesitgileri 25% -e çenli azaldyň
%
Sürüji hereketlendiriji 30% -e çenli energiýa tygşytlamaga mümkinçilik berýär
%

Önümiň artykmaçlyklary we tehniki güýç

1. Ultra pes ýygylyk tizligini dolandyrmak tehnologiýasy adaty VSD kompressor ulgamlaryndan has ýokary.15Hz-den pes işlemäge ukyply bu ulgam, hemişe üýtgeýän basyş işleýşine we ep-esli energiýa tygşytlamaga ukyplydyr.
2. “USoft-start” aýratynlygy elektrik üpjünçilik ulgamyna az täsir etmäge mümkinçilik berýär we mehaniki könelmegi marginalizasiýa edýär we işe başlanda ýyrtylmak islendik howa ulgamynda bar.Doly basyşda gowy ulgam 0,2Mpa boşadyp biler.Zerlion VSD maşynlary, zerur bolan howa basyşyny üpjün etmek arkaly bu ýitgini 25% -e çenli azaldyp biler.
3. Advanced Vektor üýtgeýän ýygylyk gözegçiligi titremäni we sesi peseldýär. Gurluşy ýörite otag zerurlygy bolmazdan ulanyp bolýar.Bu, turba, elektrik liniýalary we gury ýer ýaly enjamy daşarky ýerde gurmak üçin zerur bolan ähli serişdeleri tygşytlamagy aňladýar.Nebitiň çykarylyşy 3ppm-den pesdir, şonuň üçin daşky gurşawyň täsirini ýok eder.
4. Sowadyjy janköýer we hereketlendiriji motor üçin ýygylyk gözegçiligini ulanmak 30% -e çenli energiýa tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Bu nurbat howa kompressoryna ýygy-ýygydan hyzmat edilmegine terjime edilýär we şeýlelik bilen enjamyň ömrüniň dowamynda ep-esli tygşytlylyk gazanylýar.

Maksatlar hakda

“Jinzhilun” markaly howa kompressorymyz 2020-nji ýylda takmynan 300 million RMB bilen dünýäniň çar künjegine satyldy. Kompaniýa önümçilik liniýalaryny artdyrmagy, önümçilik kuwwatyny artdyrmagy we 2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli eksport gerimini giňeltmegi we ýyllyk satuw mukdaryny artdyrmagy maksat edinýär. 5 ýylyň içinde 600 million ýuan.

Şahadatnamalar

certificate1
certificate2
certificate3
certificate4