Aýratyn

Maşynlar

Akylly nurbat howa kompressory

Göni hereketlendiriji, pes tizlikli esasy hereketlendiriji.Efficiencyokary netijelilik, pes ses, pes yrgyldy, ýokary ygtybarlylyk.

Direct driven, low speed main engine. High efficiency, low noise, low vibration, high reliability.

ÖNÜMLERimiz

Degişli maşynlary saýlaň we sazlaň
ep-esli girdeji gazanmak üçin eden işiňiz üçin

ýakynda

HABARLAR

 • Quygylygy öwürmek üçin nurbat howa kompressory hem ýygy-ýygydan ýüklener we düşürilermi?Nädip?

  Kuwwat ýygylygy bilen deňeşdirilende, ýygylygy öwrüji kompressoryň gaz sarp edilişi sazlanyp bilner, başlangyjy tekiz we gaz üpjünçiligi basyşy güýç ýygylygy bilen deňeşdirilende has durnukly bolar, ýöne käwagt ýygylyk öwrülişi ýaly ýygylyk öwrüji kompressory. ...

 • Nädogry derňew we nurbat howa kompressoryny kesgitlemek ulgamynyň näsazlyklaryny düzetmek

  biri Sebäbi derňewi we basyşy kesgitlemek ulgamynyň näsazlyklaryny düzetmek 1.1 ýag süzgüç basyşyny kesgitlemek ulgamy Nebit süzgüçiniň basyşyny kesgitlemek ulgamynyň ýokary basyş tarapynda (bp4) we pes basyş tarapynda (BP3).Gaz basyşy elektrik toguna öwrülýär ...

 • Piston howa kompressorynyň awtomatiki başlamagy we saklanmagy bilen näme mesele bar?

  Daşary ýurt ýagsyz porşenli howa kompressoryny satyn almak barada näme aýdyp bilersiňiz?Domestica-da içerki ýagsyz howa kompressory?Şol bir mukdarda nebitsiz gaz çykaryjy maşynlar bilen daşary ýurt markalary Hytaýda on müňlerçe gymmat.Howa gysyjy müşderileriň köpüsi daşary ýurtlary saýlar.Içerki diýip pikir edýärler ...

 • Töwekgelçilik faktorlary we porşeniň howa kompressorynyň öňüni almak

  Howany arassalamak, howa kompressorynyň sorulmagyny aňladýar.Atmosfera 25 m beýiklikdäki siňdiriş diňiniň üsti bilen howa süzgüçine sorulýar.Howa iňňe süzgüçli mata sumkasy bilen arassalanýar we soňra howa kompressoryna geçýär.Süzülen howa howa kompressinde 0.67mpa çenli gysylýar ...

 • Porzin howa kompressorynyň ýag bölünmeginden ýagyň syzmagynyň sebäpleri we çözgütleri

  Nebitiň syzmagy aşakdaky faktorlar bilen ýakyndan baglanyşyklydyr: nebitiň hili, howa kompressor ulgamynyň problemalary, nebitiň bölünişiniň nädogry bolmagy, nebitiň we gazyň bölüniş ulgamynyň meýilleşdirilmegindäki kemçilikler we ş.m. Hakyky gaýtadan işlenende, c-iň köpüsiniň ...